Bảo hiểm hàng hải

Chúng tôi thiết kế và sắp xếp chương trình bảo hiểm cho chủ tàu, xưởng đóng tàu, cảng và cầu cảng, hãng tàu, các công ty sản xuất, thương mại, logistics và các dự án xây dựng. Bảo hiểm hàng hải bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Bảo hiểm thân tàu và máy móc
 • P&I (Protection and indemnity – cho chủ tàu, công ty cho thuê tàu và các công ty vận chuyển)
 • Các loại hình Bảo hiểm cho trách nhiệm chủ tàu
 • Bảo hiểm các rủi ro cho các công ty đóng tàu
 • Bảo hiểm trọn gói cho các dự án hàng hải
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
 • Bảo hiểm cho tàu dầu và các chất lỏng
 • Bảo hiểm trọn gói cho forwarder
 • Bảo hiểm trọn gói cho các tàu, thuyền chở khách, du lịch, giải trí
 • Bảo hiểm trọn gói cho các dự án xây dựng ngoài khơi và trên bờ
 • Bảo hiểm trọn gói cho các hoạt động trên bờ (cảng, cầu cảng)
 • Bảo hiểm cho thuyền viên và hành khách

Khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm hàng hải ngoài nội dung qui định trong qui tắc bảo hiểm, còn liên quan đến rất nhiều luật, qui định và thực hành hàng hải khác, chúng tôi sẽ hỗ trợ các công ty không chỉ trong việc sắp xếp chương trình bảo hiểm mà cả trong quá trình thực hiện hợp đồng và giải quyết bồi thường nếu không may tổn thất xẩy ra.