Thể thao và Giải trí

Rủi ro trong hoạt động thể thao chuyên nghiệp và giải trí đôi khi bi loại trừ trong các chương trình bảo hiểm thông thường, trên cơ sở hoạt động cụ thể của các lĩnh vực thể thao, chúng tôi thiết kế các chương trình bảo hiểm riêng biệt cho các nhóm, tổ chức, liên đoàn thể thao và dịch vụ giải trí. Những dự án vể trung tâm thể thao, thi đấu và giải trí cũng được sắp xếp bảo hiểm phù hợp.

Các khía cạnh bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa cho giai đoạn mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị của dự án
  • Bảo hiểm vật chất công trình và trách nhiệm với bên thứ ba trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt
  • Bảo hiểm máy móc thiết bị thi công
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong thiết kế và giám sát
  • Bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường
  • Bảo hiểm trong giai đoạn vận hành (tài sản, xe, trách nhiệm công cộng, tiền, long trung thành, rủi ro mạng)
  • Bảo hiểm trách nhiệm ban giám đốc và người điều hành
  • Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cho nhân viên và vận động viên
  • Bảo hiểm cho các giải thưởng