Bảo hiểm về Trách nhiệm

Cách hiểu đơn giản nhất thì đây là loại hình bảo hiểm mà kích hoạt khi có khiếu nại từ bên thứ ba đối với người được được bảo hiểm (người được bảo hiểm có thể là tổ chức hoặc cá nhân tùy thuộc và từng loại hình bảo hiểm). Ngoài một số loại hình bảo hiểm đã nêu như Trách nhiệm ô nhiểm môi trường, Trách nhiệm giám đốc và người đều hành, còn có nhiều loại hình bảo hiểm trách nhiệm khác, ví dụ:

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng & trách nhiệm sản phẩm:

Theo hợp đồng bảo hiểm này, công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho người được bảo hiểm hoặc thay mặt người được bảo hiểm chi trả cho bên thứ ba khi người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường liên quan đến tổn thất về thân thể hoặc tài sản của bên thứ ba, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và bởi sự cố liên liên quan đến hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm.

Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm này cũng bảo hiểm cho chi phí tòa án phát sinh cho người được bảo hiểm khi bị kiện tụng ra tòa bởi bên thứ ba.

Một loại hình bảo hiểm khác thường đi kèm bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm đó là Bảo hiểm cho chi phí thu hồi sản phẩm. Khi sản phẩm của người được bảo hiểm bị lỗi và gây ra hậu quả bị khiếu kiện và được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thì chi phí thu hồi sản phẩm lỗi được xem xét theo loại hình bảo hiểm này

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp (PI) và Bảo hiểm về lỗi và sai sót (E&O)

Các loại hình bảo hiểm này để bảo vệ các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đối với cá kiện tụng gây ra từ rất nhiều nguyên nhân, bao gồm sai sót trong thực hiện công việc theo tiêu chuẩn, lỗi không cố ý, hậu quả của những thiếu sót trong tư vấn, thiếu sót trong việc thực hiện theo các qui trình được phê duyệt dẫn đến những khiếu kiện đối với công ty.

Loại hình bảo hiểm này bảo hiểm cho:

  • Khiếu nại bởi bên thứ ba (thường là các khách hàng hoặc những người sử dụng dịch vụ của công ty dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp)
  • Khiếu nại phát sinh từ các hành động sơ suất của dịch vụ chuyên nghiệp, các lỗi và sai sót.
  • Phạm vi bảo hiểm mở rộng cho các cá nhân và các tổ chức
  • Phạm vi bảo hiểm bao gồm chí phí biện hộ và phán xét của tòa

Bảo hiểm trách nhiệm có phạm vi và điều khoản tương đối chuẩn tắc, tuy nhiên để hiểu rõ phạm vi bảo hiểm đặc biệt là các bước thực hiện khi có khiếu nại từ bên thứ ba thế nào cho đúng theo tinh thần hợp đồng bảo hiểm là điểm quan trọng, chúng tôi luôn sẵn sang hỗ trợ người được bảo hiểm về vấn đề này.