Dịch vụ tư vấn bồi thường

Trong tư vấn hỗ trợ giải quyết bồi thường, chúng tôi chú trọng đến các tiêu chí: giải quyết nhanh, chính xác, trao đổi rõ ràng và tận tâm. Ngay khi tổn thất được thông báo, chúng tôi thực hiện ngay việc xác định phương án giải quyết vụ việc để đảm bảo các bước thực hiện được tốt ngay từ ban đầu, việc theo dõi và quản lý tiến trình tiếp theo để kết quả bồi thường là đúng và nhanh chóng, tuân thủ các điều khoản điều kiện của hợp đồng bảo hiềm.

Trong quá trình thực hiện công việc, chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho người được bảo hiểm về chứng từ, các bước thực hiện, đàm phám với công ty bảo hiểm và các bên liên quan. Chúng tôi cũng thực hiện các buổi trao đổi, hội thảo cho các doanh nghiệp để trao đổi về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm và quản lý rủi ro, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến bồi thường bảo hiểm, hợp đồng và thực hành bảo hiểm.

Chúng tôi cũng cung cấp cho người được bảo hiểm các báo cáo và phân tích về tổn thất nhằm giúp cho người được bảo hiểm có thông tin thêm về rủi ro và quản lý rủi ro.