Sắp xếp chương trình Tái bảo hiểm

Chúng tôi thực hiện vai trò trung gian giữ công ty bảo hiểm (khách hàng của chúng tôi) và công ty tái bảo hiểm thông qua việc đàm phán với các công ty tái bảo hiểm để có mức phí cạnh tranh nhất cho chương trình bảo hiểm tốt nhất. Dịch vụ cơ bản của chúng tôi mang lại cho khách hàng:

  • Cung cấp cho công ty bảo hiểm các tư vấn độc lập trong thiết kế và sắp xếp chương trình tái bảo hiểm
  • Tổng hợp và phân loại thông tin để đưa ra các khuynh hướng và cơ hội cho các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, giúp cho rủi ro của các công ty bảo hiểm được chấp nhận.
  • Giúp cho các công ty bảo hiểm tiếp cận thị trường tái bảo hiểm quốc tế tốt hơn, sự tham gia xuyên biên giới này cho phép các công ty bảo hiểm nhỏ tìm kiếm tái bảo hiểm toàn cầu
  • Phân công việc đánh giá bồi thường và thu hồi bồi thường từ tái bảo hiểm vì vậy công ty bảo hiểm chỉ tập trung vào yêu cầu của người được bảo hiểm trực tiếp
  • Đảm bảo sự làm rõ các điều khoản  và điều kiện của hợp đồng, cũng như cung cấp chứng từ cho hai bên.
  • Sang lọc rủi ro tái bảo hiểm phù hợp cho rủi ro mong muốn bảo hiểm của các công ty tái bảo hiểm.