Bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường

Với thực trạng kinh tế phát triển nhanh chóng, đầu tư ngày càng tăng, rủi ro về ô nhiễm môi trường cũng tăng lên và đã trở thành vấn đề trọng tâm xem xét trong  mọi dự án và thực hiện ngay từ bước phê duyệt. Rủi ro về ô nhiễm môi trường không chỉ xảy ra trong quá trình hoạt động, vận chuyển hàng hóa mà ngay cả khi  trong quá trình thi công. Công chúng ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường cũng trở thành bắt buộc cho một số lĩnh vực kinh doanh, sản xuất.

Với việc hiểu rõ hoạt động của các công ty thông qua khảo sát hoạt động và đánh giá rủi ro, hiểu rõ năng lực và phạm vi bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế, năng lực thu xếp tái bảo hiểm nước ngoài, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp trong việc quản trị rủi ro và chuyển giao rủi ro phù hợp với mức phí cạnh tranh.