Chương trình bảo hiểm kết hợp

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức trong việc thiết kế, cung cấp và quản lý các chương trình bảo hiểm cho khách hàng hoặc hội viên của các tổ chức này. Thông qua chương trình này, chúng tôi giúp cho các tổ chức có doanh thu cộng thêm và tăng sự khác biệt cạnh tranh.

Một số chương trình bảo hiểm kết hợp như:

  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp các hội viên (bác sĩ, luật sư, kế toán,…)
  • Bảo hiểm hư hỏng vật chất, bảo hiểm mở rộng bảo hành cho khách hàng của chuỗi của hàng, siêu thị, đại lý bán hàng và nhà sản xuất
  • Bảo hiểm thẻ tín dụng, bảo hiểm tai nạn cá nhân, (bảo hiểm du lịch) cho khách hàng của ngân hàng