Bảo hiểm tín dụng

Bối cảnh kinh tế hiện nay việc thanh toán bằng tín dụng rất nhiều rủi ro. Để kiểm soát một phần các rủi ro về nợ xấu, các công ty cần nắm được tình hình tài chính của các khách hàng, đồng thời có các dự phòng tài chính phù hợp.

Bảo hiểm tín dụng là giải pháp mang lại an toàn cho doanh nghiệp khi sử dụng  thanh toán bằng tín dụng trong giai đoạn kinh tế có nhiều bất ổn và chúng tôi sẽ hộ trợ các doanh nghiệp bằng việc thiết kế chương trình bảo hiểm, đàm phán với các công ty bảo hiểm về các nội dung hợp đồng phù hộ cho hoạt động của khách hàng.