Lĩnh vực sản xuất và chế biến

Tùy thuộc vào qui trình sản xuất và sản phẩm cụ thể, các ngành sản xuất sẽ có các rủi ro và mức độ rủi ro khác nhau. Tại Việt Nam, ngoài các tổn thất lớn trong thời gian qua mang tính khách quan như bão lụt, các rủi ro lớn khác thường là hỏa hoạn xảy ra đối với các nhà máy sản xuất như ô tô, thủy tinh, nhà máy chế biến gỗ, giấy, nệm mút và kho hàng.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, doanh nghiệp sử dụng một số lượng lớn tài sản, máy móc, nguyên vật liệu đa dạng, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự thay đổi của các qui định và tiêu chuẩn áp dụng, đa dạng nguồn cung cấp đầu vào và ra dẫn tới xuất hiện các rủi ro mới và phức tạp hơn, đòi hỏi các công ty cần có bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro.

Với kinh nghiệm nhiều năm và cho nhiều ngành sản xuất, chúng tôi hiểu rõ vấn đề của từng ngành và đưa ra các khía cạnh xem xét giúp cho doanh nghiệp xem xét về các rủi ro, đưa ra chương trình bảo hiểm bảo vệ tốt nhất cho doanh nghiệp về khía cạnh tài chính trước các tổn thất có thể và giảm tính bất ổn định trong kinh doanh.