Giới thiệu

SPE là công ty môi giới bảo hiểm chuyên nghiệp, chuyên cung cấp các giải pháp quản trị rủi ro khách hàng. Được thành lập vào năm 2008 với phạm vi công việc là tư vấn bảo hiểm trực tiếp và được tái cấu trúc vào năm 2019 cùng với mở rộng phạm vi kinh doanh bao gồm môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm, đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh nghiệm của chúng tôi đưa ra các giải pháp toàn diện và thiết kế riêng biệt phù hợp với rủi ro, ngành nghề hoạt động và yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 Môi giới bảo hiểm

Để có một chương trình bảo hiểm hiệu quả, hợp lý chương trình bảo hiểm đó cần gắn kết với ngành nghề hoạt động và thực trạng rủi ro của khách hàng. Việc không hiểu rõ rủi ro của một công ty có thể dẫn tới việc thiết lập một chương trình bảo hiểm không đầy đủ và nguy hiểm hơn, làm cho tình trạng tài chính của công ty vào trạng thái không được bảo vệ như mong đợi hoặc dẫn đến phá sản. Hiểu rõ rủi ro và nhu cầu của khách hàng với kinh nghiệm của mignh, đội ngũ chuyên gia của SPE sẽ giúp cho khách hàng yên tâm theo đuổi các kế hoạch kinh doanh và các hoạch định phát triển lâu dài.

 Môi giới Tái bảo hiểm

SPE hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bảo hiểm gốc làm việc với các doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài nhằm tư vấn, giúp đỡ khi các rủi ro được bảo hiểm quá lớn so với khả năng tài chính của họ trong việc thanh toán bồi thường tổn thất nếu rủi ro xảy ra.

Thông qua SPE, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có được sự an toàn về tài chính, do đó sẽ có khả năng bảo vệ khách hàng lớn hơn và đem lại sự ổn định cao hơn cho xã hội.

 Hỗ trợ bồi thường và Tư vấn rủi ro

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá phạm vi bảo hiểm, đưa ra kế hoạch yêu cầu bồi thường, tư vấn chuẩn bị hồ sơ bồi thường, theo dõi tiến trình và đàm phán với công ty bảo hiểm cho đến khi tổn thất được bồi thường tốt nhất.

Chúng tôi không chỉ tư vấn cho khách hàng trong quá trình giải quyết bồi thường mà còn cung cấp các dịch vụ trước bồi thất, với mục đích hỗ trợ khách hàng trong việc nhận định rủi ro, đánh giá tài sản được bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế mức độ ảnh hưởng tối đa tới tình trạng tài chính của khách hàng nếu không may có tổn thất xẩy ra.

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Ngoài các dịch vụ môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm cung cấp cho các khách hàng của  mình, theo yêu cầu của các công ty và tổ chức, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm như tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro cho mục đích quản lý rủi ro và đánh giá bảo hiểm, và hỗ trợ giải quyết bồi thường.