Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe

Phạm vi của Bảo hiểm tai nạn lao động là để đảm bảo các công ty có bảo hiểm cho một số khoản bồi thường theo luật định đối với các tai nạn phát sinh trong lao động. Phạm vi bồi thường bảo hiểm bao gồm tử vong và thương tật vĩnh viễn, lương trong thời gian điều trị và chi phí y tế do tai nạn. Để mở rộng phạm vi bảo hiểm vì quyền lợi của nhân viên, cũng như tránh một số phức tạp trong xử lý bồi thường, các công ty thường yêu cầu chương trình bảo hiểm tai nạn 24/24 thay vì chỉ bảo hiểm cho tai nạn lao động.

Đối với ốm đau và bệnh tật sẽ được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm sức. Chương trình bảo hiểm nay có phạm vi bảo hiểm cơ bản cho chi phí phẫu thuật và điều trị nội trú, và các lực chọn bảo hiểm cho chi phí ngoại trú, điều trị răng, thai sản. Đáp ứng nhu cầu của người được bảo hiểm, bảo hiểm này cũng có thể mở rộng bảo hiểm cho tử vong do bệnh tật.

Ví tính cất đa dạng của loại hình bảo hiểm, chúng tôi phối hợp với bộ phận nhân sự của các công ty trong việc thiết kế chương trình bảo hiểm toàn diện hoặc riêng biệt đáp ứng yêu cầu của công ty với nội dung điều khoản tôt nhất và phí cạnh tranh.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả bảo hiểm và quản lý chương trình phúc lợi liên quan đến sức khỏe như:

  • Đánh giá rủi ro
  • Thiết kế và quản lý chương trình phúc lợi
  • Quản lý bồi thường
  • Hội thảo về vấn đề liên quan đến sức khỏe
  • Hội thảo về chương trình bảo hiểm