Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Ngoài các dịch vụ môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm cung cấp cho các khách hàng của  mình, theo yêu cầu của các công ty và tổ chức, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm như tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro cho mục đích quản lý rủi ro và đánh giá bảo hiểm, và hỗ trợ giải quyết bồi thường.