Tài chính và các dịch vụ chuyên nghiệp

Các dịch vụ bảo hiểm chúng tôi cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Chương trình bảo hiểm tiền phù hợp cho các ngân hàng
  • Bảo hiểm trách nhiệm của giám đốc và những người điều hành
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
  • Bảo hiểm trách nhiệm đối với người lao động
  • Bảo hiểm trách nhiệm do lỗi và sai sót
  • Bảo hiểm về trách nhiệm trong ngành giáo dục
  • Bảo hiểm trách nhiệm ngành y