Lĩnh vực giáo dục

Hoạt động của một trường học hay cơ sở đào tạo cũng có những rủi ro riêng. Bên cạnh các rủi ro cơ bản gây thiệt hại cho cơ sở vật chất của trường học và các rủi ro về khiếu kiện từ học sinh, phụ huynh và các bên khác, còn có các rủi ro được thấy nhiều hơn trong thời gian gần đây, ví dụ như ô nhiểm môi trường (không khí, độ ổn) ảnh hưởng đến trường học và con người trong trường, rủi ro đến từ ứng dụng công nghệ vào trường học (truy cập của học sinh vào các trang web không phù hợp với lứa tuổi dẫn đến các hảnh động không thích hợp và sự khiếu nại của phụ huynh), sự khủng hoảng trong truyền thông nếu không được kiểm soát tốt từ đầu làm ảnh hưởng đến uy tín của trường học.

Chúng tôi luôn tiếp cận theo hướng cùng nhà trường phân tích và nhận dạng rủi ro, trao đổi về các giải pháp quản lý và hạn chế, cùng với giải pháp chuyển giao rủi ro thông qua chương trình bảo hiểm phù hợp