Vận tải và vận hành kho bãi (Logistics)

Cùng với sự phát triển của nên kinh tế, Logistics tại Việt Nam cũng phát triển rất mạnh mẽ và trở thành lĩnh vực ưu tiên đầu tư hiện nay của các nhà đầu tư vốn.

Trong điều kiện vận hành một số lượng lớn hàng hóa trong môt thời gian ngắn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đảm bảo tính cạnh tranh ngày càng cao, dẫn đến các rủi ro cũng tăng lên. Việc ứng dụng công nghệ đem lại những ưu việt mới trong dịch vụ, nhưng cũng tạo ra các rủi ro  mới và thách thức.

Ngoài các loại hình bảo hiểm thông thường cho phương tiện vận chuyển, hàng hóa, kho bãi, máy móc và thiết bị, tai nạn con người, các công ty cung cấp dịch vụ cần chú trọng đến các rủi ro khác trong hoạt động như trách nhiệm công cộng, tấn công mạng, trách nhiệm ô nhiễm môi trường nếu có vận chuyển và lưu trữ các hóa chất và hàng hóa nguy hại.

Phối hợp dịch vụ giữa các công ty logistics trong việc khai thác kho bãi, hàng hóa cũng là một đặc tính của dịch vụ logistics. Trong sự phối hợp này, cũng nảy sinh các rủi ro cho hoạt động của từng bên và rủi ro chung. Vì vậy, ngoài việc bố trí chương trình bảo hiểm cho các bên với các rủi ro cơ bản nêu trên, chúng tôi cũng thiết lập các điều khoản bảo hiểm riêng biệt và phù hợp để bảo vệ lợi ích của các bên phối hợp dịch vụ liên quan, giảm thiều sự xung đột khi có sự kiện bảo hiểm xẩy ra.