Sản xuất và kinh doanh xe

Lĩnh vực xe, bao gồm nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối, cung cấp, bán linh kiện… có những rủi ro nhất định. Các rủi ro này có thể  là các rủi ro  thiên tai, cháy nổ, đâm va, các rủi ro khác không lườn trước được, gián đoạn kinh doanh, mất khả năng cung cấp. Vì vậy, các doanh nghiệp này cần có giải pháp quản lý rủi ro tốt, cân bằng giữa mức độ rủi ro và chi  phí bảo hiểm.

Ngoài bảo hiểm trách nhiệm với bên thứ ba đã trở thành bắt buộc với chủ xe với qui định về qui tắc bảo  hiểm và biểu phí, các phần bảo hiểm khác cần được sắp xếp phù hợp với rủi ro cụ thể của từng doanh nghiệp. Ngoài ra, quá trình xử lý bồi thường cũng là một tiêu chí quan trọng để các doanh nghiệp lựa chọn. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm xe, mối quan hệ mật thiếp với các công ty bảo hiểm có thế mạnh trong hệ thống dịch vụ bảo  hiểm xe, các trung tâm xử lý bồi thường xe, chúng tôi giúp các doanh nghiệp co một chương trình bảo hiểm với phạm vi rộng nhất, phí cạnh tranh và dịch vụ bồi thường tốt nhất.