Bảo hiểm trách nhiệm cho Giám đốc và Ban lãnh đạo

Đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt được thiết kế để bồi thường cho những thiệt hại về tài chính xảy ra do hành động sai hoặc quyết định sai của Giám đốc và ban lãnh đạo điều hành công ty. Bảo hiểm này có thể:

  • Bảo hiểm cho sự kiện tụng đưa ra bởi các cổ đông đối với giám đốc và người điều hành do vi phạm trong thực hiện công việc hoặc vi phạm pháp luật.
  • Bảo hiểm cho các kiện tụng phát sinh từ các hoạt động kinh doanh bao gồm IPO, các khoản nợ, M&A, sai sót trong báo cáo tài chính hoặc các trách nhiệm theo luật định và của tổ chức.
  • Có thể bảo hiểm chung cho tất cả các giám đốc và người điều hành của tập đoàn và tất cả các công ty con. Bảo hiểm này cũng mở rộng cho công ty liên doanh và các vị trí lãnh đạo của các công ty cộng sự
  • Bảo hiểm cho các giám đốc và người điều hành quá khứ, hiện tại và tương lai trên cơ sở không ghi tên cụ thể.
  • Chi trả cho các chi phí bào chữa tại tòa, bao gồm chi phí bào chữa trả trước và các khoản phải bồi thường theo trách nhiệm được tòa phán quyết.
  • Bảo hiểm cho các khiếu nại liên quan đến người lao động đối với công ty
  • Bảo hiểm cho các khiếu nại liên quan đến chứng khoán đối với công ty
  • Được thiết kế phù hợp với luật bảo hiểm và hệ thống pháp lý của từng nước

Đội ngũ nhân sự hiểu biết của chúng tôi sẽ làm việc với công ty để tạo ra một chương trình với phạm vi bảo hiểm phù hợp nhất cho Giám đốc và Ban lãnh đạo là những người “đứng mũi chịu sào”, đảm nhận công việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp và gánh vác những trách nhiệm lớn trước pháp luật, trước cổ đông, nhân viên, khách hàng, cũng như trước tất cả các bên có quyền và lợi ích liên quan.