Năng lượng và điện

Có rất nhiều loại hình bảo hiểm cần thiết cho lĩnh vực công nghiệp này. Ứng với mỗi giai đoạn của dự án như khoan thăm dò, khoan khai thác, xây dựng và hoạt động, sẽ có các hợp đồng bảo hiểm tương ứng với rủi ro liên quan.

Dịch vụ chuyển giao rủi ro của chúng tôi cho doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn bởi một số loại hình bảo hiểm như vận chuyển hàng hóa, xây dựng và lắp đặt, tổn thất do chậm đưa vào hoạt động, tài sản, gián đoạn kinh doanh, trách nhiệm, khủng bố, và một số phạm vi bảo hiểm riêng biệt cho các họa động như:

  • Thượng nguồn: thăm dò, xây dựng và vận hành của các công ty khai thác dầu khí, các nhà thầu khoan thăm dò.
  • Hạ nguồn: xây dựng và vận hành của các công ty chế biến LNG, gas, lọc dầu, hóa chất, phân bón, nhựa

Các dự án năng lượng và điện thường có giá trị cần mua bảo hiểm cao, ngoài việc phối hợp với các công ty, tập đoàn trong việc bố trí hợp đồng bảo hiểm, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi còn hỗ trợ công ty bảo hiểm trong việc bố trí tái bảo hiểm từ đó đem lại khả năng đáp ứng bảo hiểm cao của các công ty bảo hiểm cho các doanh nghiệp